Rivning & Sanering


*ICR Industri tar hand om projektering, miljöinventering, rivning och sanering till deponi och återvinning. Vi utför många olika typer av rivningsarbeten åt våra kunder, som framförallt är inom bygg- och, fastighetsbranschen samt privatpersoner. Vi har resurserna och kunnandet som garantera ett effektivt rivningsarbete, och behärskar alla de rivningsmetoder som krävs för att leva upp kundens behov och förväntningar. Vi river allt från mindre hus till kök, fasader, tak och golv i alla typer av material. Vi kan också även utföra ombyggnadsrivning vid större byggnadsprojekt.

Vid rivningar förekommer oftast mycket damm men genom att vi spärrar av området så kan vi använda damm fällor så minimerar vi risken för spridningen av dammet. Vid bullrande arbeten anpassar vi oss för att minska störningar så mycket som möjligt för att inte tex störa hyresgäster eller kunder.

ICR Industri har lång erfarenhet samt kunskap inom rivningar från det ögonblick du som kund ger oss ett uppdrag tar vi fullt ansvar och driver projektet ända fram till slutbesiktningen.

* Fram till och med 1980-talet användes asbesthaltigt material flitigt på våra byggarbetsplatser, främst förekom det i isolering, fix, fog etc. Idag är många fastigheter som är byggda under den här tidsperioden av stora renoveringsbehov, vilket innebär att asbest återigen medför risk för fara på många arbetsplatser. Asbestfibrer är väldigt hälsoskadliga för människor om de hanteras på ett felaktigt sätt. Genomförs sanering av asbest av utbildad och behörig personal i rätt tid kan man reducera den annars allvarliga risk för fara som kan uppkomma.

För att säkerhetskälla arbetsplatser och för att utesluta risk för fara erbjuder ICR Industri både inventering och sanering av asbest. På så sätt kan asbest uppmärksammas och ni kan i tid planera eventuella åtgärder som behövs för att få en säker och hälsosam arbetsplats.

Vi har egen behörig personal som utför asbestsaneringarna. Har ni behov av hjälp, kontakta oss så berättar vi gärna mer.