VÅR MILJÖPOLICY ÄR FASTSTÄLLD ENLIGT FÖLJANDE

  • Vi ska bevaka att vi som ett minimum uppfyller lagar och myndighetskrav.
  • Vi ska prioritera varor och tjänster som innebär minimal belastning på miljön.
  • Vi ska så långt möjligt försäkra oss om att våra kunder ur arbetsmiljö- och miljösynpunkt använder våra produkter på ett korrekt och säkert sätt.
  • Vi ska i möjligaste mån ge våra kunder anvisningar om återvinning alternativt destruktion.
  • Vi ska ha en säker arbetsmiljö för vår personal.
  • Vi ska i samarbete med våra leverantörer sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan så väl vid tillverkning som transporter.
  • Vi ska ständigt försöka förbättra vårt miljöarbete.

Vår vision är att ICR Kemi ska kunna utveckla verksamheten i riktning mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle.